آيه هاي دلنشين

حرفهایت چه به دل میشنید خداااااااا....
 
نيايش
ساعت ٧:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٥ : توسط : در پی او ...

 

 

 

۱- اي اهورامزدا، اي خداوندِ جان و خرد، سرم در نمازت خم است و دست‌هايم افراشته. پيش از هر چيز، ياري خردِ فزاينده‌ي تو را خواستارم. مي‌خواهم با كارهاي راست و درست و پاكِ خود كه از خرد و با دانش ِ نيك انجام مي‌گيرند، تو را و روانِ جهانِ زنده را شاد سازم.

۲- اي خداي دانا، با انديشه‌ي نيك نزدِ تو مي‌آيم. مرا از راهِ راستي و درستي، نيكي و بهره‌ي هر دو هستي، تني و مينوي، را ارزاني‌دار تا يارانم را به آسايش و آرامش برسانم.

۳-  اي راستي و اي منش ِ نيك، من براي شما سرود گويانم، سرودهايي كه تاكنون كس نسروده. براي خداي دانا سرود مي‌خوانم و نيز براي كساني كه برايشان آرامش، شهرياريِ شكست‌ناپذير مي‌گستراند. به نيايشم گوش كنيد، به ياريم بشتابيد.

۴- بي‌گمان، من روانم را با انديشه‌ي نيك هم‌ساز مي‌كنم و مي‌دانم كه هر كاري كه براي خداي دانا انجام مي‌گيرد، چه پاداشي دارد. تا تاب و توانايي دارم، همه را خواهم آموخت كه چگونه از راستي پيروي كنند.

۵- من منش ِ نيك را دريافته‌ام. پس چه هنگام، اي راستي تو را خواهم ديد؟ كي راهِ خداي بس توانا را خواهم يافت؟ گاهِ شنيدنِ آواي دروني مزدايي كي فرا خواهد رسيد؟ ما با پيام ِ مهين بر زبان، ددمنشان را در برگزيدنِ دين به راه خواهيم آورد.

۶- مزدا، از منش ِ نيك برس و از آيين ِ راستي زندگاني درازي را ارزاني دار. خدايا، با سخنان ِ راستين ِ خود مرا كه زرتشت هستم و يارانم را ياري كن و نيرو بخش تا آزار ِ بدخواهان را از ميان برداريم.

۷- اي راستي، آن نيكي و بهره را ارزاني دار كه نيك منشي‌اش مي‌نامند. اي آرامش ِ دروني، آرزوي گشتاسب و مرا برآر. آري، اي مزدا، آن نيرو و توانايي را بخش كه پيام ِ انديشه‌انگيز ِ تو را با كام‌يابي به همه برسانيم.

۸- اي كه به‌ترين هستي و با بهترين راستي هماهنگ هستي، با مهر و دل‌بستگي، بخشش‌هاي نيك‌منشي و درست‌انديشي را براي خود و فرشوشتر ِ رادمرد و ديگر ياران براي هميشه مي‌خواهم.

۹- اي خداي دانا، با بودنِ اين بخشش‌ها، از ما كاري سر نزند كه تو و راستي و به‌ترين انديشه را بيازاريم. ما همه با هم شما را مي‌ستاييم زيرا شما را كه پيش‌برندگانِ توان هستيد، سزاوار ِ ستايش مي‌دانيم.

۱۰- اي خداوند ِ جان و خرد، كساني را كه نيكوكار و نيك‌انديش و بر راهِ راستي و درستي مي‌بيني، كام‌روا ساز، بسي كام‌روا. نيك مي‌دانم كه هيچ نيايشي نيست كه از جان و دل برآيد و بي‌پاسخ بماند.

۱۱ - اي خداي دانا، تو كه هم‌واره آيين ِ راستي و منش ِ نيك را استوار داشته‌اي، مرا چنان بياموز كه انديشه‌هاي خردمندانه و گفته‌هاي زبانِ تو را بازگو كنم. خواستم آموزش‌هايي است كه از آن‌ها به‌ترين زندگاني پديد آمده است. 

 

سرود يكم گاتها – اوستا

 

اگر ميخواهيد از زرتشت بيشتر بدانيد...