آيه هاي دلنشين

حرفهایت چه به دل میشنید خداااااااا....
 
نیکی و بدی
ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥ : توسط : در پی او ...

 

01 اینک برای آنانی که خواستار ِ شنیدن هستند، از آن دو راهِ اندیشیدن سخن می‌رانم که برای فرزانگان دو نکته‌ی ویژه می‌باشند. هم‌چنان، به نیایش‌ ِ خدا پرداخته، از نیک‌منشی و نیک‌‌اندیشی ستایش خواهم کرد و از آیین ِ راستی و درستی و پاکی خواهم گفت. تا شما در روشنایی باشيد و به خرسندی برسید.

02 پس بهترین گفته‌ها را با گوش بشنوید و با اندیشه‌ی روشن بنگرید. سپس هر مرد وزن از شما، از این دو راه، یکی را برای خود برگزینید. این آموزش را پیش از آن که روز ِِ بزرگ، روز ِ برگزیدنِ راهِ زندگانی، فرا رسد، دریابید و نیک بفهمید.

03 اینک در آغاز ِ زندگانی، این دو شیوه‌ی اندیشیدن که هم‌زاد پنداشته می‌شوند، خود را در اندیشه و گفتار و کردار، چون به‌تر و بد هویدا می‌سازند. از این دو، آن فرزانگان هستند که درست برمی‌گزینند، نه بداندیشان.

04 هنگامی که این دو شیوه نخست به هم رسیدند، « جان » و «نازندگانی » را آفریدند. تا پایانِ هستی، بدترین اندیشه برای دروغ‌کار و به‌ترین اندیشه از آنِ راست‌کار خواهد بود.

05 از اين دو، انديشه‌ي دروغ‌كار بدترين كارها را برگزيند و پيش‌روترين انديشه كه چون كوهي استوار است، راستي و درستي را. همانا آنان كه مي‌خواهند خداي را خشنود سازند، به كارهاي راستين مي‌پردازند.

06 در اين ميان، جويندگانِ خدايانِ پنداري نتوانسته‌اند كه روش ِ درستي را برگزينند زيرا فريبِ خورده و بدترين انديشه را برگزيده‌اند، روي به خشم برده‌ و زندگاني مردم را به تباهي كشانده‌اند.

07 به كسي كه راهِ نيكي را برمي‌گزيند، از نيرو و نيك‌انديشي و راستي، توانايي تن و آرامش ِ پايدار مي‌رسد. از ميانِ مردم، او از آنِ توست زيرا او از آزمايش ِ آتشين پيروز برآمده است.

08 ولي همين كه اين گناه‌كاران كيفر ِ خود را مي‌چشند، توانايي تو را، اي خداي دانا، از راهِ منش ِ نيك درمي‌يابند و مي‌آموزند كه چگونه دروغ و آزار را رها كرده، به راستي روي بياورند.

09 پس بياييم و از كساني شويم كه اين زندگاني را تازه مي‌كنند و جهان را نو مي‌سازند. اي خداوندانِ خرد، اي انديش‌مندان و آورندگانِ خرسندي از راهِ راستي و درستي بياييد، همه در آن جا كه دانش ِ دروني است، يك‌پارچه هم‌راي و هم‌راه باشيم.

10 آن زمان است كه زور ِ دروغ در هم مي‌شكند و آنان كه در نيك‌نامي كار و كوشش مي‌كنند، به زودي در سراي زيباي منش ِ نيكِ خدايي و راستي به هم مي‌پيوندند.

11 اي مردم، اگر شما اين دو دستور ِ آرامش و ناآرامي را دريابيد كه خداي دانا گذاشته و آن اين است كه زيانِ ديرپا از براي دروغ‌كار است و فروغ بي‌پايان از براي راست‌كار هر آيينه به خرسندي و شادكامي خواهيد رسيد.