با عظمت ترین آیه ...

خداست که معبودى جز او نیست ، زنده و برپادارنده است ، نه خوابى سبک او را فرو مى گیرد و نه خوابى گران ، آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ، از آن اوست .کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى داند .و به چیزى از علم او، جز به آنچه بخواهد، احاطه نمى یابند .کرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته ، و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست ، و اوست والاى بزرگ.

سوره بقره -آیه 255

..

تو را خدا یک بار دیگر بخوانیدش..

چه کسی بهتر از این میتواند بزرگی را توصیف کند...؟

آیا هرگز توصیفی قشنگتر از این شنیده اید...؟ کامل جامع کوبنده باشکوه...

گاهی از خودم میپرسم وقتی چنین خدایی دارم ... غصه ام از چیست؟

اینهمه اضطراب... پریشانی... نگرانی... دلواپسی... غم... اندوه... شما میدانید؟

/ 0 نظر / 12 بازدید